Zaufanie i profesjonalizm od 1997

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP jest „Lewczuk” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-142), ul. Brzoskwiniowa 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000206033, NIP: 9461957723, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są, zależnie od sposobu ich uzyskania:
  a) w celu wykonania złożonego przez Państwa do „LEWCZUK” Sp. z o.o. zlecenia brokerskiego, a także w celu wykonania ciążących na „LEWCZUK” Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przedmiotowego zlecenia brokerskiego, w tym rozliczeń finansowych, podatkowych, spraw ewidencyjnych, wystawiania dokumentów księgowych, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń.
  b) w celu podtrzymania kontaktu z Państwem w związku z zapytaniem, które skierowaliście Państwo drogą elektroniczną, w tym także w celu przygotowania oferty i realizacji zlecenia, w takim wypadku podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie dopuszczalnych celów administratora oraz Państwa zgoda,
  c) w przypadku pozyskania kontaktu od osoby trzeciej (np. klienta) lub z powszechnie dostępnych źródeł w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów klienta, w tym realizacji na jego rzecz usług brokerskich,
  d) w przypadku pozyskania danych od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy, w celu kontaktu z Państwem w związku z realizacją usług brokerskich na rzecz klientów „LEWCZUK” Sp. z o.o.
 3. Powierzenie obejmuje także dane Państwa ewentualnych pracowników w zakresie wymaganym do wykonania zlecenia brokerskiego. Te dane będą przekazywane przez Państwa i wykorzystywane przez „LEWCZUK” Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie, w związku i na potrzeby wykonania zlecenia brokerskiego złożonego „LEWCZUK” Sp. z o.o.
 4. „LEWCZUK” Sp. z o.o. jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do pozyskania oraz prawidłowego i należytego wykonania złożonego przez Państwa zlecenia brokerskiego. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy „LEWCZUK” Sp. z o.o. a Podwykonawcami. Mają Państwo prawo pozyskania wiedzy na temat Podwykonawców.
 5. „LEWCZUK” Sp. z o.o. jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 6. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy zawartej z Państwem, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. Na dzień dzisiejszy taka sytuacja nie ma jednak miejsca.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Państwa z „LEWCZUK” Sp. z o.o., w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć w związku z realizacją usług na Państwa rzecz oraz okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikłych w związku z ich pozyskaniem pozyskaniem przez „LEWCZUK” Sp. z o.o.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie niezbędnym do wykonania złożonego przez Państwa zlecenia brokerskiego na rzecz „LEWCZUK” Sp. z o.o. - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 11. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji proszę o kontakt pod adresem: biuro [ at ] lewczuk.biz .

Szybki Kontakt

Lewczuk Sp. z o.o.
ul. Brzoskwiniowa 1
20-142 Lublin

tel 81 747 02 78

tel 81 747 56 99e-mail: biuro@lewczuk.biz